informace a rezervace 581 217 568
Již 28 let s námi
 

Logo CK Rialto

Rialto od roku 1992 až do roku 2019

 Fotogalerie

 Pobyty v Krkonoších

 Pobyty u mo?e

 Pobytov? poznávací zájezdy

 Poznávací zájezdy

 Exotika


Krásy Slovinska

poznávací zájezdy
SLOVINSKO


 


více poznávacích zájezd?:

viz p?ehled >>>

PROGRAM:
1. den – BLED – SOUT?SKA VINTGAR 
odjezd z nástupních míst v ?asných ranních hodinách p?es Rakousko do Slovinska, kolem poledne p?íjezd do letoviska Bled na b?ehu stejnojmenného jezera, prohlídka malebného láze?ského st?ediska v srdci Julských Alp, procházka kolem jezera s možností koupání, vyhlídky na ostr?vek uprost?ed jezera s kostelíkem Nanebevzetí panny Marie a na Bledský hrad, nenáro?ná turistika p?ekrásnou sout?skou Vintgar k vodopádu Šum, ve?er ubytování, nocleh
2. den – JEZERO BOHINJ – JULSKÉ ALPY 
snídan?, odjezd k jezeru Bohinj, které se nachází pod nejvyššími horami Julských Alp – odtud je vid?t i nejvyšší hora Slovinska – mohutný vápencový Triglav (2.864 m) - krátká nenáro?ná procházka k vodopádu ?eky Savice, zastávka u vojenského h?bitova, kde jsou pochováni padlí bojující v první sv?tové válce na so?ské front?. Odpoledne možnost vyjet lanovkou na horu Vogel odkud jsou nádherné panoramatické výhledy na Julské Alpy, dol? je možno sjet op?t lanovkou nebo podniknout st?edn? náro?nou turistiku do vesnice Rib?evlaz /cca 2 hodiny/ - volno u jezera, návrat na ubytování, nocleh
3. den – KRANJSKÁ GORA – PLANICA – KOBARID – PASICA  
snídan?, odjezd do nejznám?jšího slovinského lyža?ského st?ediska – Kranjska Gora - zastávka, p?ejezd k návšt?v? sousedního st?ediska Planica se sv?toznámými ob?ími skokanskými m?stky, p?ed polednem pokra?ování tzv. Ruskou cestou (vojenská zásobovací cesta pro so?skou frontu s padesáti prudkými zatá?kami, postavená ruskými vále?nými zajatci) do sedla Vrši? (1611 m) s krásnými výhledy, odpoledne klesání do malebného údolí ?eky So?i, pokra?ování údolím p?es m?ste?ko Kobarid s muzeem so?ské fronty, italskou kostnicí a kostelem sv. Antonína, k ve?eru zastávka v m?ste?ku Idrija – nenáro?ná turistika do nedaleké rokle Pasica /dochovaná partyzánská nemocnice z druhé sv?tové války/, ve?er p?ejezd do oblasti Postojna, ubytování, nocleh
4. den – POSTOJNA – LIPICA – TERST - MIRAMARE 
snídan?, dopoledne volno k návšt?v? sv?toznámého komplexu jeskyní Postojna - jeden z nejv?tších a nejúchvatn?jších jeskynních systém? na sv?t? /možnost p?ikoupení audiopr?vodce v ?eštin? cca 3 euro/, nedaleko jeskyn? se nachází st?edov?ký Predjamský hrad, vestav?ný do skály, kolem poledne návšt?va vesni?ky Lipica proslavené chovem koní - sv?toznámých lipicán? /možnost návšt?vy h?eb?ince/, odpoledne p?ejezd do italského Terstu a p?ejezd k romanticky umíst?nému zámku Miramare s nádhernými zahradámi, pozd?ji ve?er návart na nocleh
5. den – ŠKOCJANSKE JAME – KOPER – PIRAN – PORTOROŽ  
snídan?, odjezd na slovinské pob?eží Jadranu - cestou prohlídka národního parku Škocjanske Jame s unikátními krasovými útvary, p?ed polednem p?íjezd do významného p?ístavu Koper – zastávka, odpoledne prohlídka nedalekého starobylého m?ste?ka Piran, pokra?ování do lázní Portorož – volno, možnost koupání na plážích nejelegantn?jšího slovinského letoviska, ve?er návrat na nocleh
6. den – LJUBLJANA – MARIBOR
snídan?, odjezd do slovinského hlavního m?sta Ljubljana - procházka historickým centrem metropole, jehož architektura je spjata s architektem Josipem Ple?nikem - promenáda po náb?eží ?eky Ljublanice, Trojmostí, Dra?í most, tržnice, katedrála, klášter Križanke, Ljubljanský hrad, odpoledne odjezd se zastávkou k prohlídce druhého nejv?tšího m?sta Slovinska Mariboru ležícího na ?ece Dráv?, pozd? odpoledne pokra?ování v cest? p?es Rakousko do nástupních míst, p?íjezd do nástupních míst v pozdních ve?erních hodinách
 

?íslo zájezdu termín cena za osobu
SL 9-0907 9.7.-14.7.2019 7 990objednat
SL 9-2008 20.8.-25.8.2019 7 990objednat
komplexní pojišt?ní 150
3 x ve?e?e 600

Cena zahrnuje:
dopravu klimatizovaným autobusem s WC, video, 5x ubytování v hotelu, 5 x snídan?, pr?vodce
Cena nezahrnuje : vstupné, p?íp. pobytové taxy

Fakultativní p?íplatky:     komplexní pojišt?ní             180 K?

                                          vstupné jeskyn? Postojna   690 K?Nástupní místa :
TRASA
- Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Ji?ín, Hranice, P?erov, Olomouc, ( Krom??íž, Zlín ), Prost?jov, Vyškov, Brno, Mikulov

 

 

P?ÍPLATKY ZA SVOZY
z nástupních míst  -  Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Ji?ín                   400 K?
z nástupních míst  -  Hranice, Krom??íž, Zlín                                      350 K?


Slovinsko - Piran
Slovinsko - Predjamski Grad
Slovinsko - jezero Bled
Slovinsko - nám?stí v Piranu
Slovinsko - vodopád Savica


Sitemap.html   Poznávací zájezdy   Dovolená 2015   Pobytově poznávací zájezdy   Last minute zájezdy       facebook facebook.com/RialtoCK    Copyright © 1992  CK Rialto