informace a rezervace 602 785 546
Již 31 let s námi
 

Logo CA Rialto

Rialto od roku 1992 až do roku 2022

 Fotogalerie

 Pobyty v Krkonoších

 Pobyty u moře

 Pobytově poznávací zájezdy

 Poznávací zájezdyCestovní pojištění

cestujte bez obav...
na cesty Vás pojistíme


 

CA RIALTO zajišťuje pojištění svých klientů u společnosti UNIQA pojišťovna a.s. Pojištění, zahrnující komplexní pojištění osob pro cesty a pobyt v zahraničí není zahrnuto v cenách zájezdů a je uvedeno formou příplatku u jednotlivých zájezdů.
Případné pojistné události řeší zákazník přímo se společností UNIQA pojišťovna a.s. Smluvní vztah je doložen uzavřenou pojistnou smlouvou, jejíž plné znění  je v CA RIALTO. Pojištění léčebných výloh platí mimo území České republiky. 
Pojištění stornovacích poplatků vzniká okamžikem zakoupení zájezdu nebo pobytu a zaplacením ceny pojištění (sjednáním pojištění) a zaniká ve 24,00 hodin dne sjednaného jako počátek pojištění ( nastoupení  zájezdu nebo pobytu ).
Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění a pojistnou smlouvou. Pojištěný zákazník tímto potvrzuje, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění týkající se sjednaného pojištění, že s nimi byl seznámem a že souhlasí s jejich zněním.
UNIQA pojišťovna a.s. poskytuje pojistné plnění maximálně do výše sjednaných pojistných částek, bez sjednané spoluúčasti s výjimkou pojištění storna zájezdu ( viz tabulka )

POJISTNÁ RIZIKA, POJISTNÉ ČÁSTKY ( limity plnění v Kč ):                                              do výše

Pojištění léčebných výloh, repatriace a asistenční služba 5 000 000 Kč
Součástí pojištění asistenčních služeb jsou :  

- náklady na repatriaci pojištěného

- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného

- náklady na vyslání opatrovníka

do výše max. plnění

do výše max. plnění

100 000 Kč

- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 100 000 Kč
- náklady na právní pomoc v zahraničí vč.jejího zprostředkování 100 000 Kč

- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů

- zachraňovací náklady

- odškodnění v příp. zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu

- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému

100 000 Kč

1 500 000 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu 150 000 Kč

Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu

300 000 Kč

Úrazové pojištění - nemocniční odškodné ( hospitalizace úraz + nemoc) 300 Kč / den
Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby 1 000 000 Kč
Pojištění zavazadel (limit na 1 zavazadlo  5 000 Kč) 15 000 Kč

Pojištění náhrady nevyužité dovolené ( 80% )

 

Pojištění stornopoplatků (80% stornopoplatků)
vážné zdravotní důvody, úmrtí a jiné závažné důvody bránící vycestování

 

 

 max.do výše 15.000 Kč

 

max.do výše 15 000 Kč

 


Součástí všech tarifů je automatické a bezplatné prodloužení cestovního pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např.uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu.
Pojištění léčebných výloh, repatriace a servis asistenční služby jsou poskytována výhradně mimo území ČR a je platné pro země Evropy, Egypt, Izrael, Maroko, Tunisko a Turecko.
Pojištěním zákazníka vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a pojišťovnou, CA Rialto je pouze prostředníkem tohoto smluvního vztahu.
Pojištění nelze sjednávat dodatečně, je nutno je objednat při uzavření cestovní smlouvy a uhradit současně se zálohou na zájezd, resp. při úhradě zájezdu, je-li hrazen v plné výši najednou.


Nemám strach-jsem pojištěná!
lodní výbava - jistota na moři


Sitemap.html   Poznávací zájezdy   Dovolená 2015   Pobytově poznávací zájezdy   Last minute zájezdy       facebook facebook.com/RialtoCK    Copyright © 1992  CK Rialto