informace a rezervace 581 217 568
Již 28 let s námi
 

Logo CK Rialto

Rialto od roku 1992 až do roku 2019

 Fotogalerie

 Pobyty v Krkonoších

 Pobyty u mo?e

 Pobytov? poznávací zájezdy

 Poznávací zájezdy

 Exotika


Okruh severním Polskem

poznávací zájezdy
POLSKO


 


další zájezdy do Polska

více info >>

více zájezd? do Skandinávie

více info >>

PROGRAM:
1.den – CZESTOCHOWA – WARSZAWA 

?asn? ráno odjezd do Polska, zastávka do nejznám?jšího duchovního centra Polska - Czestochowa s klášterem Jasná Hora - návšt?va kaple se slavnou ikonou ?erné Madony, po poledni p?íjezd do hlavního m?sta Polska - Warszawa, prohlídka zámeckého nám?stí, královský zámek, Zikmund?v sloup, staré m?sto, socha mo?ské panny, m?stské hradby, katedrála sv.Jana, ve?er ubytování, nocleh
2.den – MAZURSKÁ JEZERA
snídan?, dopoledne návšt?va letoviska Mikolajki - vstupní brány do oblasti Mazurských jezer, procházka po b?ehu jezera, možnost plavby lodí po jeze?e Šniardwy, odpoledne pokra?ování v cest? jezerní oblastí do m?ste?ka Gižycko, které leží na b?ehu sedmi jezer – procházka, volno, k ve?eru odjezd do oblasti hlavního m?sta Mazurského vojvodství, nocleh
3.den – OLSZTYN – GRUNWALD – MALBORK – GDYNIA
snídan?, zastávka k p?ší prohlídce historického centra m?sta Olsztyn, p?ed polednem p?ejezd k návšt?v? areálu s muzeem v Grunwaldu - d?jišt? jedné z nejv?tších st?edov?kých bitev (15.?ervna 1410 se zde st?etla armáda n?meckých rytí?? s vojsky Polák? a Litevc?, ve které bojoval i Jan Žižka), odpoledne návšt?va st?edov?kého k?ižáckého hradu Malbork, zapsaného na seznamu UNESCO, nejv?tší v Polsku a jeden z nejkrásn?jších v celém Pobaltí, ve?er p?íjezd na pob?eží Baltského mo?e, ubytování v letovisku Gdynia, nocleh
4.den – SOPOTY – GDA?SK – WESTERPLATTE
snídan?, odjezd p?es p?ímo?ské letovisko Sopoty – zastávka na promenád?, k prohlídce jednoho z nejkrásn?jších hanzovních m?st severní Evropy a jeho p?ístavu Gda?sk (honosné paláce, domy, radnice), možnost plavby k památník? 2.sv?tové války Westerplatte, k ve?eru návrat do Gdynie, volno, možnost koupánípo poledni zastávka ve známých lázních Sopoty – volno, možnost koupání, pozd?ji odpoledne p?ejezd do p?ístavu Gdynia – volno, možnost návšt?vy oceánografického muzea, ve?er návrat na ubytování, nocleh
5.den – TORU? – KRUSZWICA – BISKUPIN 
snídan?, p?ejezd do historického m?sta Toru?, rodišt? Mikuláše Koperníka - prohlídka centra m?sta s katedrálou sv. Jana K?titele a honosnými m?š?anskými domy, kolem poledne pokra?ování do m?sta Kruszwica u malebného jezera Goplo - prohlídka Myší v?že, ke které se váže legenda o knížeti Popelovi, pozd?ji odpoledne návšt?va skanzenu v Biskupinu - dokonalá rekonstrukce praslovanské osady uzav?ené v d?ev?né hradb?, místo archeologických festival?, ve?er ubytování, nocleh
6.den – HN?ZDNO – POZNA?
snídan?, dopoledne zastávka k návšt?v? starobylého Hn?zdna - významného poutního místa (návšt?va gotické katedrály Nebevzetí Panny Marie ze 14.století s hrobem Slavníkovce sv.Vojt?cha – Pražského biskupa, arcidiecezní muzeum), p?ed polednem p?íjezd do metropole Velkopolského vojvodství – Poznan?, procházka centrem s renesan?ní trojlodní radnicí, staré tržní nám?stí, P?emyslovský zámek, katedrála s hroby polských král?, k ve?eru odjezd do nástupních míst, p?íjezd do nástupních míst v pozdních ve?erních hodinách 

?íslo zájezdu termín cena za osobu
PL 9-0807 8.7.-13.7.2019 8 950objednat
komplexní pojišt?ní 180

Cena zahrnuje: dopravu do Polska klimatizovaným autobusem s WC, video, 5x ubytování v hotelích v Polsku dle programu, 5x snídan?, pr?vodce
Cena nezahrnuje : vstupné

Fakultativní p?íplatky:
    komplexní pojišt?ní    180 K?
                    

 

Nástupní místa :
TRASA - Brno, Vyškov, Prost?jov,  Olomouc, P?erov, Hranice, Nový Ji?ín, Frýdek-Místek, Ostrava

 
Polsko - Gda?sk
Polsko - hrad Malbork
Polsko - skanzen Biskupin
Polsko - Mazurská jezera
Polsko - Pozna?


Sitemap.html   Poznávací zájezdy   Dovolená 2015   Pobytově poznávací zájezdy   Last minute zájezdy       facebook facebook.com/RialtoCK    Copyright © 1992  CK Rialto