informace a rezervace 581 217 568
Již 28 let s námi
 

Logo CK Rialto

Rialto od roku 1992 až do roku 2019

 Fotogalerie

 Pobyty v Krkonoších

 Pobyty u mo?e

 Pobytov? poznávací zájezdy

 Poznávací zájezdy

 Exotika


Prodloužený víkend v DOLNÍM SLEZSKU

poznávací zájezdy
POLSKO


 


více zájezd? do Polska:

viz p?ehled >>>

PROGRAM:
1.den – DUSZNIKI – KLODZKO – SOVÍ HORY

odjezd v ?asných ranních hodinách p?es Náchod do Polska, dopoledne návšt?va láze?ského m?ste?ka Duszniki proslaveného pobyty Frederika Chopina, procházka v centru lázní, možnost návšt?vy unikátní historické papírny s muzeem, kolem poledne p?ejezd do starobylého Klodzka, kterému dominuje pevnost nad m?stem - procházka historickým centrem m?sta se st?edov?kým mostem p?ipomínajícím Karl?v most v Praze, kostel Nanebevzetí Panny Marie, kde je poh?ben Arnošt z Pardubic, volno, pozd? odpoledne odjezd do p?írodního parku Soví hory, které jsou známé z 2.sv?tové války vybudovanými podzemními továrnami – možnost návšt?vy komplexu Osowka, které nechával budovat Adolf Hitler jako sv?j hlavní stan v jižním Polsku, ve?er ubytování, ve?e?e, nocleh
2.den – SWIDNICA - ZÁMEK KSIAZ
snídan?, dopoledne návšt?va starobylého m?sta Swidnica, rodišt? 3.manželky Karla IV. Anny Svídnické – prohlídka historického centra s hlavním nám?stím, katedrála Sv.Stanislava, evangelický kostel Míru – unikátní d?ev?ná stavba s ojedin?lou a dech beroucí výzdobou /zapsáno na Seznam UNESCO/, kolem poledne odjezd k návšt?v? zámku Ksiaz – procházka parkem, možnost návšt?vy unikátních stájí a h?eb?ína, prohlídka areálu velkolepého zámku s podzemními chodbami a vyhlídkovými terasami, ve?er návrat na ubytování, ve?e?e, nocleh
3.den – WROCLAW
snídan?, dopoledne p?íjezd do Wroclawi - kulturní metropole Dolního Slezska - polských Benátek, m?sta založeného ?eským knížetem Vratislavem – prohlídka historických památek m?sta – Tumský ostrov s katedrálou sv.Jana K?titele a dalšími církevními stavbami, centrum m?sta, hlavní nám?stí s velkolepou budovou radnice a honosnými m?š?anskými domy, budova starobylé univerzity s možností návšt?vy bohat? zdobených interiér? /Aula Leopoldina, Oratorium Marianum/ a vyhlídkovou v?ží, gotické kostely sv.Alžb?ty a Ma?í Magdalény, tržnice, divadlo, burza a další památky, k ve?eru odjezd do ?R, p?íjezd v pozdních ve?erních hodinách


?íslo zájezdu termín cena za osobu
PL 9-0410 4.10.-6.10.2019 3 500objednat

Cena zahrnuje: dopravu do Polska klimatizovaným autobusem s WC, video, 2x ubytování v hotelu, 2 x polopenze ( snídan?, ve?e?e ), pr?vodce
Cena nezahrnuje : vstupné

Fakultativní p?íplatky:
    komplexní pojišt?ní    90 K?
                    

 

Nástupní místa :
TRASA - Brno, Vyškov, Prost?jov, Olomouc, P?erov,  ( Zlín, Krom??íž )

 

 

 

P?ÍPLATKY ZA SVOZY
z nástupních míst  -  Krom??íž, Zlín                             350 K?


zámek Ksiasz
Wroclaw
Swidnica - kostel míru
Klodzko - most


Sitemap.html   Poznávací zájezdy   Dovolená 2015   Pobytově poznávací zájezdy   Last minute zájezdy       facebook facebook.com/RialtoCK    Copyright © 1992  CK Rialto