informace a rezervace 581 217 568
Již 28 let s námi
 

Logo CK Rialto

Rialto od roku 1992 až do roku 2019

 Fotogalerie

 Pobyty v Krkonoších

 Pobyty u mo?e

 Pobytov? poznávací zájezdy

 Poznávací zájezdy

 Exotika


Korsika

poznávací zájezdy
FRANCIE


 


více poznávacích zájezd? do Francie:

viz p?ehled >>>

další poznávací zájezdy

viz kompletní nabídka >>>

prohlédn?te si fotogalerii Korsiky

fotogalerie >>>

PROGRAM :

1. den – ODJEZD Z ?R
odjezd v odpoledních hodinách p?es Rakousko do Itálie
2. den – BASTIA – CORTE – VIZZAVONA – KASKÁDY ANGLAIS
ráno trajekt na Korsiku - p?iplutí do p?ístavu Bastia, p?ejezd vnitrozemím Korsiky do univerzitního  m?sta Corte p?ipomínajícím "orlí hnízdo" (d?íve tajné hlavní m?sto Korsiky), pokra?ování p?es m?ste?ko Vizzavona s úchvatným výhledem na Monte d´Oro, zastávka u vodopád? Anglais. Kaskády Anglais tvo?í ?et?z horských jezírek a vodopád? potoka Agnone pod Col de Vizzavona. K?iš?álová voda v t?ních, soustava vodopád? a výhled na horu Monte d´Oro vysokou 2 389m jsou odm?nou návšt?vník?m p?ijížd?jícím na Korsiku obdivovat toto jedine?né dílo p?írody. Pokra?ování v cest? na ubytování, nocleh
3. den – POBYT U MO?E
volný den u mo?e, nocleh
4. den – FILITOSA  –  SARTÉNE  –  BONIFACIO
celodenní výlet na jih Korsiky - odjezd horskou cestou do st?ediska megalitických kultur na Korsice - prehistorické nalezišt? Filitosa, jehož historie je stará více než 8 000 let. Archeologické práce zde zapo?aly až po roce 1946 zásluhou majitele pozemku rodiny Cesari?. Místo bylo objeveno již v roce 1810 avšak až do roku 1946 bylo po staletí považováno za výhodný zdroj stavebního materiálu. Dnes je p?ístupná v?tšina památek a bylo zde z?ízeno muzeum specializující se na megalitické památky Korsiky. Odpoledne p?ejezd p?es "skalní" m?ste?ko Sarténe do nejjižn?jšího p?ístavu Korsiky - Bonifacio, kde Vás okouzlí bílé k?ídové útesy zrcadlící se v temné mod?i mo?e. M?sto Bonifacio bylo založeno v roce 833 a bylo vybudováno ve výšce 60 až 80m nad mo?ským zálivem. Okolo k?ídového masivu, na kterém Bonifacio leží, se nachází soustava jeskyní a tunel?, schodišt? ve strmém útesu nechal vytesat aragonský král Alfons V. pro p?ístup do tohoto kdysi nedobytného m?sta. P?i prohlídce památek bychom nem?li vynechat unikátní h?bitov námo?ník? s vyhlídkou na Madonnetu, ostr?vek s patronkou mo?eplavc? a rybá??, ?i p?ší procházku nad útesy. Nejp?sobiv?jším zážitkem je ale projíž?ka výletní lodí podél b?lostných útes?, odkud se naskýtá nejkrásn?jší pohled na toto unikátní m?sto. Návrat na ubytování, nocleh
5. den – POBYT U MO?E
volno, koupání, nocleh
6. den – EVISA  –  SOUT?SKA SPELUNCA  –  PORTO  –  PIANA  –  CALANCHE
celodenní  výlet  podél  západního   pob?eží  Korsiky - výjezd do horské vesni?ky Evisa v nádherné panoramatické poloze, možnost p?ší turistiky v sout?sce Spelunca. Nenáro?ná turistická cesta je lemovaná strmými skalními st?nami a na n?kolika místech je p?erušena starými kamennými m?stky p?es údolí. Odpoledne pokra?ování do Porta. Tento starý rybá?ský p?ístav uprost?ed divokých skal se m?že pochlubit jednou z nejbarevn?jších pláží na Korsice. Možnost koupání, k ve?eru p?ejezd panoramatickou cestou do Piana, které se pyšní titulem "nejkrásn?ji položené m?sto Francie". Návšt?va Calanche - do ?ervena zbarvené skalní útvary bizarních tvar? v Calanche jsou p?írodní rezervací pod záštitou UNESCO a jsou nejrozsáhlejší lokalitou tzv.voštinového zv?trávání. Skály táhnoucí se v mnoha vrstvách od mo?e do výšky tém?? 1200m p?ipomínají postavy zví?at, lidí a v?elích plást? a pat?í mezi p?írodní unikáty Korsiky. Návrat na nocleh
7. den – POBYT U MO?E
volno, koupání, nocleh
8. den – AJACCIO
dopoledne výlet do hlavního m?sta Korsiky Ajaccio. M?sto bylo založeno již v roce 564 p?ed n.l. ?eckými osadníky a dle báje je pojmenováno podle Ajazza, syna Corsa a Sicy od nichž odvozuje sou?asný název ostrov Korsika. Až do po?átku 19.století bylo celkem bezvýznamným p?ístavem, na významu za?alo nabývat až za období vlády svého slavného rodáka Napoleona Bonaparta, jehož kult je na Korsice pe?liv? udržován a dá se ?íci všudyp?ítomný. ?eká nás prohlídka staré ?ásti m?sta s rodným domem Napoleona, radnicí a p?ístavem, odpoledne návrat na ubytování, volno - koupání, nocleh
9. den – BASTIA
uvoln?ní apartmán?, odjezd do Bastie, volno k prohlídce, ve?er trajekt z Korsiky do Itálie
10.den – P?ÍJEZD DO ?R
p?íjezd v pozdních ve?erních hodinách


?íslo zájezdu termín cena za os.
apartm.3-4 os.
cena za os.
apart.2 l?žk.
99-0709 7.9.- 16.9.2019 12 950 13 950objednat
komplexní pojišt?ní 300

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem s WC, videem, trajekty a výlety dle programu, 7x ubytování na Korsice  v apartmánech pro 2-4 osob (s kuchy?kou pro možnost vlastního va?ení, WC, koupelna, balkon), pr?vodce
Ceny nezahrnují: pobytovou taxu, záv?re?ný úklid, povle?ení (cca 25 € za os.), vstupné

Fakultativní p?íplatky:  komplexní pojišt?ní           300 K?

Nástupní místa :
TRASA
- Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Ji?ín, Hranice, P?erov, ( Zlín, Krom??íž ), Olomouc, Prost?jov, Vyškov, Brno, Mikulov

 

 

P?ÍPLATKY ZA SVOZY
z nástupních míst  -  Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Ji?ín                  400 K?
z nástupních míst  -  Hranice, Krom??íž, Zlín                                     350 K?


Odznak_Ubytovani na jednom miste
Korsika - Bonifacio na útesech
Korsika - pob?eží
Korsika - Evisa
Korsická romantika
Korsická p?íroda


Sitemap.html   Poznávací zájezdy   Dovolená 2015   Pobytově poznávací zájezdy   Last minute zájezdy       facebook facebook.com/RialtoCK    Copyright © 1992  CK Rialto