informace a rezervace 581 217 568
Již 28 let s námi
 

Logo CK Rialto

Rialto od roku 1992 až do roku 2019

 Fotogalerie

 Pobyty v Krkonoších

 Pobyty u mo?e

 Pobytov? poznávací zájezdy

 Poznávací zájezdy

 Exotika


Velký okruh Portugalskem

poznávací zájezdy
PORTUGALSKO


 


více poznávacích zájezd?:

viz p?ehled >>>

Program:
1.den - ODLET DO LISABONU
odlet z Prahy, p?íp.Vídn? / bude up?esn?no / do Lisabonu, transfer do hotelu, ubytování, nocleh
2.den – SINTRA - CABO DA ROCA - CASCAIS - ESTORIL
snídan?, odjezd na sever od Lisabonu do Sintry – po staletí letní rezidence portugalských král? a bohatých lisabonských rodin, možnost návšt?vy paláce, poté pokra?ujeme  na nejzápadn?jší výb?žek evropského kontinentu – mys Cabo da Roca, útes vypínající se 140 m n. m. Cestou po pob?eží se zastávkou v p?ímo?ském m?ste?ku Cascais a Estorilu zp?t do Lisabonu – ?tvr? Belém s klášterem sv. Jeronýma a pomníkem objevitele nových zemí, Vasca da Gamy, nocleh.
3.den – LISABON
snídan?, celodenní pobyt v Lisabonu, prohlídka nejvýznamn?jších pam?tihodností a dominant m?sta – náb?eží s domy obloženými kachli?kami zvanými azulejos, p?ístav, hrad Sao Jorge, stará ?ást m?sta, starobylá ?tvr? Alfama s ?ímským divadlem, plavba lodí k soše Krista. Nocleh.
4.den – ÉVORA - REGUENGOS DE MONSARAZ - ALMENDRES
snídan?, celodenní výlet do oblasti Alentejo na východ? zem? u špan?lských hranic. M?sto Évora (památka UNESCO) s katedrálou Sé, ?ímským chrámem v korintském slohu a s uli?kami lemovanými gotickými a renesan?ními paláci. Dále do Reguengos de Monsaraz, rázovitého m?ste?ka na kopci. Na zpáte?ní cest? návšt?va prehistorické lokality Almendres, která je známá svými 95 neolitickými menhiry starými více než 7 000 let, návrat na nocleh
5.den – ÓBIDOS - ALCOBACA - BATALHA - NAZARÉ
snídan? - odjezd do m?ste?ka Óbidos, které je celé obehnané mohutnými hradbami a zachovalo si sv?j st?edov?ký charakter, odpoledne Alcobaça, prohlídka krásného cisterciáckého opatství, založeného ve 12. století prvním portugalským králem. p?ejezd k prohlídce nádherného dominikánského kláštera Batalha proslaveným svým manuelským slohem 15. století. Nave?er zastávka v p?vabném rybá?ském m?ste?ku Nazaré s krásnou pláží, p?ejezd na ubytování, nocleh.
6.den – FÁTIMA - TOMAR - COIMBRA
snídan?, návšt?va sv?toznámého poutního místa Fátima, poté návšt?va Tomaru, kterému dominuje p?vodn? templá?ská pevnost, pozd?ji klášter rytí?? Krista, odpoledne p?íjezd do p?vodního hlavního m?sta Coimbra ležícího na svahu nad ?ekou Mondego. Prohlídka centra s katedrálou a univerzitou  unikátní královskou knihovnou, ubytování, nocleh
7.den – PORTO - GUMARAES - CASTELLO - BOM JESUS DO MONTE
snídan?, Odjezd do Porta, prohlídka druhého nejv?tšího m?sta Portugalska a centra severu zem?, odpoledne výlet do m?sta Guimaraes, kolébky Portugalska s klášterem s obrannou v?ží a hradem Castelo. Poté prohlídka snad nejfotografovan?jší portugalské památky, poutního místa Bom Jesus do Monte s nádherným schodišt?m vedoucím po svahu kopce k chrámu, návrat do Porta, nocleh .

8.den – PORTO A DOURO - SABROSA

snídan?, odjezd do nejznám?jší a nejp?vabn?jší portugalské vina?ské oblasti Porto a Douro, kde na strmých svazích ka?onu ?eky Douro dozrávají hrozny, ze kterých se vyrábí a následn? do celého sv?ta vyváží slavné portské víno. Prohlídka barokního kláštera Mateus u m?sta Vila Real, v m?ste?ku Sabrosa uvidíme rodný d?m mo?eplavce Fernaa de Magalhaes, který jako první v roce 1522 obeplul zem?kouli. Navštívíme vina?skou firmu u obce Pinhao, a m?ste?ko Peso da Régua - centrum oblasti a sídlo n?kolika desítek vina?ských firem. Ve?er návrat do Porta, nocleh.
9.den – ODLET DO ?R
v ranních hodinách transfer na letišt? a odlet z Portugalska

?íslo zájezdu termín cena za osobu
POR 99-1809 18.9.-26.9.2019 25 990objednat
komplexní pojišt?ni 270

Cena zahrnuje: leteckou dopravu do Lisabonu a zp?t v?. letištní taxy a palivový p?íplatek, 8 x nocleh v hotelu *** se snídaní, dopravu  místním autobusem nebo minibusem v Portugalsku dle programu, pr?vodce 

Cena nezahrnuje: vstupné, p?íp.místní pobytové taxy

 

Fakultativní p?íplatky:      komplexní pojišt?ní                  270 K?

                                           transfer na letišt? a zp?t        1 000 K?
                                           


 


Sintra
Portugalsko - azulejos
Portugalsko - Cabo da Rocca
Portugalsko - tramvaj ve ?tvrti Alfama
Portugalsko - Tomar
Portugalsko - Obidos


Sitemap.html   Poznávací zájezdy   Dovolená 2015   Pobytově poznávací zájezdy   Last minute zájezdy       facebook facebook.com/RialtoCK    Copyright © 1992  CK Rialto