informace a rezervace 581 217 568
Již 28 let s námi
 

Logo CK Rialto

Rialto od roku 1992 až do roku 2019

 Fotogalerie

 Pobyty v Krkonoších

 Pobyty u mo?e

 Pobytov? poznávací zájezdy

 Poznávací zájezdy

 Exotika


?ecká mozaika

poznávací zájezdy
?ecko


 


podívejte se na fotogalerii ?ecka

fotogalerie >>>

Program :
1.den – ODJEZD Z ?R do ?ECKA
odjezd z ?R v dopoledních hodinách p?es Slovensko, Ma?arsko, Srbsko a Makedonii do ?ecka
2.den – P?ÍJEZD DO ?ECKA
p?íjezd do ?ecka, dopoledne cesta podél Olympského poho?í na pob?eží Egejského mo?e, ubytování v p?ímo?ském letovisku u Egejského mo?e, nocleh
3.den – DELFY –  KORINTH –  TOLO
v ranních hodinách odjezd za nejvýznamn?jšími památkami ?ecka - p?es poho?í Parnasos do Delf (prohlídka archeologického areálu se slavnou v?štírnou starov?kého ?ecka, Apollonovým chrámem, posvátným okrskem bohyn? Athény), odjezd p?es lanový most otev?ený v roce 2004 p?es Korintský záliv na Peloponés, zastávka u antického Korintu s Apollonovým chrámem, p?ejezd do Tolo u Nauplia na ubytování, nocleh
4.den – EPIDAURUS –  MYKÉNY – NAUPLIO
celodenní výlet do nejslavn?jších antických památek ?ecka na Peloponésu – Epidaurus, Mykény, Nauplio, odpoledne návrat do Tola, volno u mo?e, nocleh
5.den – KORINTSKÝ PR?PLAV –  ATHÉNY –  THERMOPYLY
ráno odjezd p?es Korintský pr?plav (zastávka) do Athén, prohlídka Akropolis a památek hlavního m?sta ?ecka – Olympijský stadion, ?tvr? Plaka, Parlament, ?ecká agora, odpoledne odjezd z Athén, cestou zastávka u památníku bitvy u Thermopyl, návrat  na ubytování v letovisku u Egejského mo?e, nocleh
6.den – POBYT U MO?E
volno u mo?e, koupání, nocleh
7.den – KLÁŠTERY METEORA – SOUT?SKA TEMBI
ráno výlet na unikátní komplex klášter? Meteora, vystav?ný na vrcholcích skal, který je nejnavšt?vovan?jší církevní památkou ?ecka. Návšt?va klášter? Megalo Meteoron a Agios Stefanos, dílny s ru?ní výrobou ikon, cestou zastávka  v posvátné sout?sce Tembi s kostelíkem Agia Paraskevi, návrat odpoledne, volno u mo?e, koupání, nocleh
8.den – OLYMP –  DION
výlet do nejvyššího poho?í ?ecka - bájného Olympu a do archeologického areálu Dion s vykopávkami ?ímských lázní a mozaikami. Návrat odpoledne, volno, koupání, nocleh
9.den – ODJEZD Z ?ECKA
volno u mo?e, ukon?ení pobytu, odjezd z ?ecka autobusem do ?R
10.den – P?ÍJEZD DO ?R
p?íjezd v pozdních odpoledních hodinách do nástupních míst
Pozn. Po?adí výlet? m?že být zm?n?no

?íslo zájezdu termín 1. a 2.osoba 3.osoba
GR 9-1509 15.9.-24.9.2019 9 950 8 950objednat

 

Cena zahrnuje:  dopravu autobusem s klimatizací, WC, video, výlety v ?ecku dle programu, 7x nocleh v bytech pro 2-3 osoby s kuchy?kou pro možnost vlastního va?ení, pr?vodce
Cena nezahrnuje : vstupné

Fakultativní p?íplatky:  
5x ve?e?e                                         1 500 K?
                                        komplexní pojišt?ní                             300 K?

 

Nástupní místa :
TRASA
- Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Ji?ín, Hranice, Olomouc, P?erov, ( Krom??íž, Zlín ) Prost?jov, Vyškov, Brno, B?eclav

 

 

P?ÍPLATKY ZA SVOZY
z nástupních míst  -  Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Ji?ín       400 K?
z nástupních míst  -  Hranice, Zlín, Krom??íž                          350 K?


Nei Pori - slune?níky
?ecko - Parthenon
Athény - st?ídání stráží
Delfi - pokladnice Athé?an?
Epidauros detail divadla


Sitemap.html   Poznávací zájezdy   Dovolená 2015   Pobytově poznávací zájezdy   Last minute zájezdy       facebook facebook.com/RialtoCK    Copyright © 1992  CK Rialto