informace a rezervace 581 217 568
Již 28 let s námi
 

Logo CK Rialto

Rialto od roku 1992 až do roku 2019

 Fotogalerie

 Pobyty v Krkonoších

 Pobyty u mo?e

 Pobytov? poznávací zájezdy

 Poznávací zájezdy

 Exotika


Ukrajina - krásy Podkarpatské Rusi

poznávací zájezdy
UKRAJINA


 


více poznávacích zájezd?:

viz p?ehled >>>

PROGRAM:
1.den – ODJEZD Z ?R 

odjezd v ranních hodinách p?es Slovensko do Užhorodu, k ve?eru krátká prohlídka centra m?sta, ubytování, nocleh
2. den – UŽHOROD – PALANOK – MUKA?EVO
snídan?, dopoledne pokra?ování v prohlídce Užhorodu - m?sta na ?ece Už, které pat?ilo mezi ran? slovanská sídla již v 10. století, kdy byla oblast osídlena takzvanými Bílými Chorvaty - dominantou m?sta je hrad, ve kterém sídlí muzeum s n?kolika expozicemi, ?eckokatolická katedrála, pravoslavná katedrála Krista Spasitele, synagoga /dnes budova filharmonie/, v  poledne p?ejezd do Muka?eva, cestou zastávka k návšt?v? hradu Palanok /hrál d?ležitou roli v uherských protihabsburských povstáních/, pozd?ji odpoledne p?íjezd od Muka?eva - prohlídka m?sta známého velkou židovskou komunitou p?ed válkou (dnes zde žije mén? než 300 Žid?), ve?er p?ejezd do Chustu, ubytování, nocleh
3. den – CHUST – SIN?VIRSKÝ PARK – KOLO?AVA - SIN?VIRSKÉ JEZERO
po snídani prohlídka Chustu, který leží necelých 10 km severn? od hranic s Rumunskem. Nenáro?ný výšlap (cca 2 km) na místní hrad, který byl postaven už v roce 1090 za uherského krále Ladislava na obranu proti Kumán?m. Odpoledne p?ejezd do Sin?virského národního parku, kde leží i vesnice Kolo?ava. Ta proslula jako rodišt? obávaného zbojníka a hrdiny literárního díla Ivana Olbrachta Nikola Šuhaj loupežník. Ve vesnici je škola s muzeem a bustou Ivana Olbrachta. U d?ev?ného kostela sv. Ducha se nachází hroby ?eských ?etník?, zabitých Nikolou Šuhajem. Navštívíme i zbojník?v hrob na malém h?bitov? na okraji vesnice. Možnost ob?da v hostinci ?etnická stanice. Poté p?ejezd a výšlap k Sin?virskému jezeru, které lze celé obejít za cca 1 hodinu. Ubytování v národním parku, nocleh.
4. den – PYLYPEC – VODOPÁD ŠIPOT – BORŽAVA
po snídani odjezd sm?r Lvov se zastávkou v lyža?ském areálu Pylypec, kde se dá vyjet lanovkou do výšky až 1200 metr? nebo navštívit vodopád Šipot, který se nachází v hluboké rokli ?eky Pylypec a spadá na severních svazích horského masivu Boržava na úpatí hory Gemba. Procházka cca na 2 hodiny. Možnost i kratších horských túr. Nave?er p?íjezd do Lvova – nejv?tšího m?sta a kulturního centra západní Ukrajiny. Ubytování, nocleh
5. den – LVOV
snídan?, celodenní prohlídka Lvova. Po staletí bylo hlavní m?sto Hali?e sou?ástí Polska, respektive Rakouského císa?ství, což mu vtisklo originální st?edoevropský ráz a jeho centrum je zapsáno na seznam sv?tového d?dictví UNESCO. Lvov je také d?ležitým náboženským st?ediskem, sídlí zde Lvovská arcidiecéze a kostely zde má n?kolik k?es?anských církví. ?eckokatolický kostel svatého Ond?eje a klášter bernardýn?, kostel Božího t?la a klášter dominikán?, Rynek, ?eckokatolická katedrála svatého Ji?í, kaple T?í svatých, Lvovská opera, výstup do parku Vysokyj zamok nad centrem m?sta, který je se svou nadmo?skou výškou 413 metr? také nejvyšší bod vyso?iny Rozto??ja. Dnes je na vrcholu vysíla? a vyhlídkové prostranství s ukrajinskou vlajkou. Z vrchu je krásný výhled na m?sto a okolí. Návrat na ubytování, nocleh
6. den – ODJEZD DO ?R
po snídani odjezd p?es Polsko p?es Rzeszów, kolem Krakova a Katovic do ?eska.

?íslo zájezdu termín cena za osobu
UK 9-1607 16.7.-21.7.2019 6 990objednat
UK 9-0608 6.8. - 11.8.2019 6 990objednat

Cena zahrnuje:   dopravu klimatizovaným autobusem, 5x ubytování v hotelích nebo penzionech se snídaní, pr?vodce
Cena nezahrnuje : vstupné

Pozn. pro cestu na Ukrajinu není pot?ebné vízum, ale je nutný cestovní pas platný min. 3 m?síce

Fakultativní p?íplatky:
komplexní pojišt?ní  180 K?

                                        
                      

Nástupní místa :
TRASA
- Olomouc, P?erov, Prost?jov, Vyškov, Brno

 

 


Ukrajina - d?ev?ný kostelík
Ukrajina - Sin?virská oblast
Ukrajina - hrad Palanok
Ukrajina - muzeum I.Olbrachta
Ukrajinská doprava


Sitemap.html   Poznávací zájezdy   Dovolená 2015   Pobytově poznávací zájezdy   Last minute zájezdy       facebook facebook.com/RialtoCK    Copyright © 1992  CK Rialto